162044 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 06-3-2024 om 19:24

IJsselmonde


Bevolkingsregister


1039* 1850-1861 alfabetische index op inv.nrs. 791-794
794 1850-1861 eenlopende personen (inclusief inwonend personeel)
793 1850-1861 verblijfsregister, chronologisch naar datum van inschrijving
791 1850-1861 wijk I
792 1850-1861 wijk II
802 1861-1872 niet-verwante inwonenden
795 1861-1895 A-C
1040* 1861-1895 alfabetische index op inv.nrs. 795-801
1041* 1861-1895 alfabetische index op inv.nrs. 795-801
796 1861-1895 D-H
797 1861-1895 I-K
798 1861-1895 L-O
799 1861-1895 P-S
800 1861-1895 T-V
801 1861-1895 W-Z
803 1872-1886 niet-verwante inwonenden
804 1886-1895 niet-verwante inwonenden
806 1896-1920 1-251a
810 1896-1920 1004-1251
811 1896-1920 1252-1500
812 1896-1920 1501-1749
807 1896-1920 251b-499
808 1896-1920 500-750
809 1896-1920 751-1003
805 1896-1920 niet-verwante inwonenden, met afzonderlijke alfabet voor mannen en vrouwen
1359 1921-1938 gezinskaarten vanwege overlijden of vertrek afgevoerde gezinnen: Aa - Graaf, de
1360 1921-1938 gezinskaarten vanwege overlijden of vertrek afgevoerde gezinnen: Graaf, van der - Makk
1361 1921-1938 gezinskaarten vanwege overlijden of vertrek afgevoerde gezinnen: Maks - Stap
1362 1921-1938 gezinskaarten vanwege overlijden of vertrek afgevoerde gezinnen: Star, van der - Zijt

Burgerlijke Gemeente


100e Penning


118 1696-1725 kwitanties van door het armbestuur betaalde 100e penning over de jaren 1696-1725, welke betaald zijn in de periode 1698-1725

10e Penning


56 1597 kohier van de 10e penning

3e Penning


55 1574 kohier van taxatie van de landerijen in het Oostambacht voor de heffing van de 3e penning van de pachten, met inliggende rekening van de 6e penning

6e Penning


55 1574 kohier van taxatie van de landerijen in het Oostambacht voor de heffing van de 3e penning van de pachten, met inliggende rekening van de 6e penning

Aanstellingen


8 1793 instructie voor de bode en roededrager van het dorp en de ambachtsheerlijkheid Oost- IJsselmonde
9 1802 akte van aanstelling van Izaac Wuijster tot chirurgijn en vroedmeester

Akten van indemniteit/cautie, borgbrieven


134 1700-1819 akten van indemniteit
135 1715 akte van insinuatie voor schout en gerechte met de kerkeraad van Oost-IJsselmonde vanwege het Hof van Holland wegens een geweigerde akte van indemniteit aan Arij Aartse Compeer, thans verblijf houdende te Barendrecht
136 1762-1772 register van uitgegeven akten van indemniteit

Alimentaties


124 1673 getekende verklaring van de bloedvoogden over de nagelaten kinderen van Pieter van Golen en Jannitgen Jacobsdr. betreffende onderhoud en alimentatie
125 1694 copie van een brief van Cornelis van Lieshout, schout van IJsselmonde aan Claes Pietersz. den Ouden inzake de alimentatie van een kind van zijn zuster
128 1717 overeenkomst tussen de regenten over de armen van IJsselmonde en die van Barendrecht inzake wederzijds onderhoud en alimentatie
129 1720 overeenkomst tussen de armbesturen van IJsselmonde en Ridderkerk inzake wederzijdse alimentatie en ouderhoud
130 1735 stukken betreffende de verkochte boedel van Jan de Lijster en de alimentatie van Marijtje Ariensdr. de Lijster
132 1782 contract tussen de regenten van de Grote Armen van IJsselmonde en Ridderkerk betreffende de alimentatie van Sijmon IJsselsteijn

Armenzaken


102 1595-1810 stukken betreffende legaten en transporten van obligaties ten behoeve van de armen
103 1621-1753 schuldbekentenissen en obligaties ten laste van derden en ten behoeve van de armen
117 1636 beschikking van de Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland en Westfriesland, met bijlagen, op het request van de Heilige Geestmeesters en de regenten over de armengoederen te IJsselmonde om teruggave van de betaalde 8e penning over de periode 1590-1635 wegens buitengewone lasten
92 1657-1713 rekeningen van de Heilige Geest- en Armmeesters van IJsselmonde
123 1669 getekende verklaring van Jan Cornelisz.'t Jongh, dat hij met de Heilige Geest Armmeesters is overeengekomen, dat hij het huisje van Cornelis Willemsz. Kuijper in eigendom krijgt onder voorwaarde, dat hij diens dochter Maeijcken Cornelisdr. een jaar lang zal onderhouden en haar leven lang in het genoemde huisje van vuur en licht zal voorzien
124 1673 getekende verklaring van de bloedvoogden over de nagelaten kinderen van Pieter van Golen en Jannitgen Jacobsdr. betreffende onderhoud en alimentatie
125 1694 copie van een brief van Cornelis van Lieshout, schout van IJsselmonde aan Claes Pietersz. den Ouden inzake de alimentatie van een kind van zijn zuster
88 1697 uitspraak van het Hof van Holland met betrekking tot de openbare verkoop van landerijen die te weinig opbrengen ten behoeve van de armen te IJsselmonde
134 1700-1819 akten van indemniteit
119 1704 kwitantie wegens een gedane taxatie ten behoeve van de armen
104 1704-1789 opgaven van obligaties en rentebrieven van de armen
105 1705 opgave van obligaties en rentebrieven, toebehorende aan de armen van IJsselmonde, die door de weduwe van Ds. Petrus Massis aan schout, schepenen en kerkeraad ter hand zijn gesteld
96 1707-1771 bijlagen van de armenrekeningen
126 1713 kwitantie van Arij Pouwels Smits, gewezen ziekentrooster op 'slands schip Helvoetsluijs, wegens de ontvangst van een maandbrief, groot fl. 119.18.0, uit handen van de opzieners van de armenmiddelen
93 1713-1734 rekeningen van de Heilige Geest- en Armmeesters van IJsselmonde
114 1714 proces-verbaal van de verkoping van de nagelaten goederen van Pietertie Croost ten behoeve van de armen
135 1715 akte van insinuatie voor schout en gerechte met de kerkeraad van Oost-IJsselmonde vanwege het Hof van Holland wegens een geweigerde akte van indemniteit aan Arij Aartse Compeer, thans verblijf houdende te Barendrecht
127 1715-1716 stukken betreffende de onderstand aan noodlijdenden van de brand op 23 augustus 1715 te IJsselmonde
128 1717 overeenkomst tussen de regenten over de armen van IJsselmonde en die van Barendrecht inzake wederzijds onderhoud en alimentatie
129 1720 overeenkomst tussen de armbesturen van IJsselmonde en Ridderkerk inzake wederzijdse alimentatie en ouderhoud
106 1725 akte van schuldbekentenis ten laste van Leendert Geeritsz. Mastenbroek en ten gunste van Jannetje van Dongen te Rotterdam, met hypotheekstelling en overdracht aan de armen te IJsselmonde
107 1726 akte van schuldbekentenis van Wouter Albertsz., timmerman op het schip
109 1728 akte van procuratie voor notaris Andries Timmer te Gouda door de crediteuren van wijlen mr. Damianus van Abbesteegh, oud-burgemeester van Gouda, om de boedel te liquideren, afschrift uit 1731 met kwitantie wegens een gekochte losrentebrief door de diaconie-armen te IJsselmonde
110 1728 akte van schuldbekentenis ten laste van Jan Cornelisz. Salij en ten gunste van Aert Klaesz. Baras en bij diens overlijden de diaconie-armen van IJsselmonde
108 1728 extract uit het testament van Willem Symonse Noortdijk en Lijntje Kalis, gepasseerd voor notaris Johannes van Lieshout te IJsselmonde op l november 1723, inzake een legaat aan de armen aldaar
94 1734-1763 rekeningen van de Heilige Geest- en Armmeesters van IJsselmonde
130 1735 stukken betreffende de verkochte boedel van Jan de Lijster en de alimentatie van Marijtje Ariensdr. de Lijster
97 1736-1794 staat en manuaal van de armenrekening
100 1748 verslag over het geschil tussen Ds. Evenhuis en de schout met de kerkeraad over het horen van de armenrekening en over de obligaties ten behoeve van de armen
111 1753 extract uit het testament van Jean de Mey wegens legaten aan de armen en de predikant van IJsselmonde in verband met de aanzegging aan het adres van ds. Lambertus Evenhuis, wegens diens beweerde aanspraken
137 1754-1755 stukken betreffende een geschil tussen schout en gerechte van Oost-IJsselmonde en de kerkeraad aldaar over de plaats van samenkomst voor het opstellen van de bedeellijsten
131 1754-1765 opgaven van de besteding van arme personen en kinderen
84 1755 notulen van de vergadering van schout en schepenen betreffende de bedeling en andere zaken betreffende de armen
86 1756 reglement voor het bestuur van de gecombineerde armen
85 1756-1767 notulen van de vergaderingen van schout en gerechte met de predikant en kerkeraad als regenten van de gecombineerde armen
101 1757, 1758 stukken betreffende het geschil tussen de secretaris Pieter Tijken en de armmeester Leendert Leeuwenburg over het opmaken van de armenrekening
115 1759 inventaris van de nagelaten boedel van Jannetje de Bruin, weduwe van Jacobus Blok, die tijdens haar leven door de armmeesters werd onderhouden
138 1761-1772 bedelingslijsten van turf en spek
120 1762-1765 stukken betreffende het oortjesgeld ten behoeve van de armen van IJsselmonde
136 1762-1772 register van uitgegeven akten van indemniteit
95 1763-1811 rekeningen van de Heilige Geest- en Armmeesters van IJsselmonde
87 1766-1767 stukken betreffende de separatie tussen de politieke of grote armen en de kerkelijke of diaconie-armen te IJsselmonde
112 1767 bewijs van ontvangst van een obligatie ten behoeve van de diaconie-armen, welke ingevolge het contract van separatie uit 1766 door de kerk is overgenomen
98 1769, 1770 extract uit de diaconierekening
99 1773 staat van liquidatie van buitengewone ontvangsten en uitgaven tussen de administrateur van de Grote Armen en schout en schepenen van IJsselmonde
132 1782 contract tussen de regenten van de Grote Armen van IJsselmonde en Ridderkerk betreffende de alimentatie van Sijmon IJsselsteijn
113 1785 kwitantie van het legaat van 8000 gulden aan de Grote Armen uit de nalatenschap van Johanna Cornelia Bichon
116 1790 memorie wegens de verkoping van de nagelaten goederen van Bastiaan van der Wilt ten behoeve van de armen
89 1792 verbandsbrief wegens het afheinen van de Armengang
121 1799 extract uit de notulen van de vergadering van de municipaliteit van Oost- en West- IJsselmonde d.d. 31 maart 1799, betreffende het verzoek van de armbezorgers om continuatie van de vrijdom van de imposten wegens de benarde financiële situatie
122 1801 afschrift van een extract uit de resoluties van de municipaliteit van IJsselmonde betreffende de goedkeuring aan de armmeesters voor het lenen van geld van de ambachtsheer op onderpand van effecten
90 1803 brief van de commissarissen uit het Gedeputeerd Bestuur van Holland tot de zaken van politie en justitie aan de municipaliteit van Oost- en West-IJsselmonde, als regenten van de grote of Heilige Geestarmen, inzake het request met betrekking tot de verkoop van landerijen bestemd voor de aflossing van lopende schulden
91 1810-1811 opgave van de effecten, toebehorende aan de Gereformeerde Diaconie-armen te IJsselmonde, die in het grootboek der Publieke Schuld zijn ingeschreven
133 18e eeuw aantekeningen van de armmeesters betreffende zeevarenden uit IJsselmonde die in Oost-Indië zijn overleden

Bedelingen


137 1754-1755 stukken betreffende een geschil tussen schout en gerechte van Oost-IJsselmonde en de kerkeraad aldaar over de plaats van samenkomst voor het opstellen van de bedeellijsten
138 1761-1772 bedelingslijsten van turf en spek

Bekendmakingen


7 1742-1796 publicaties en bekendmakingen

Benoemingen


139 1736-1797 stukken betreffende het schoolmeesters- en voorzangersambt
140 1739-1740 stukken betreffende het beroep en de bevestiging van ds. Lambertus Evenhuys
144 1806 akte van aanstelling van Jan Boezel tot schoolmeester
118 1696-1725 kwitanties van door het armbestuur betaalde 100e penning over de jaren 1696-1725, welke betaald zijn in de periode 1698-1725

Broodzetting


150 1772-1795 stukken betreffende de broodzetting

Collaterale successie


65 1692-1712 registers van aangeving en taxatie van aangebrachte goederen en wegens de belasting op het recht van successie
67 1696-1719 stukken betreffende de taxatie van onroerende goederen voor de collaterale successie
66 1713-1720 registers van aangeving en taxatie van aangebrachte goederen en wegens de belasting op het recht van successie
68 1731-1743 staten en verantwoordingen wegens de ontvangst van de 10e, 15e, 30e en 30e penning op de collaterale successie, de 40e en 80e penning op roerende en onroerende goederen en op schepen, de boeten op ongefundeerde processen, en de impost op het trouwen en begraven
69 1743-1759 staten en verantwoordingen wegens de ontvangst van de 10e, 15e, 30e en 30e penning op de collaterale successie, de 40e en 80e penning op roerende en onroerende goederen en op schepen, de boeten op ongefundeerde processen, en de impost op het trouwen en begraven
72 1751-1754 bekendmakingen van schout en schepenen
70 1760-1783 staten en verantwoordingen wegens de ontvangst van de 10e, 15e, 30e en 30e penning op de collaterale successie, de 40e en 80e penning op roerende en onroerende goederen en op schepen, de boeten op ongefundeerde processen, en de impost op het trouwen en begraven
71 1784-1798 staten en verantwoordingen wegens de ontvangst van de 10e, 15e, 30e en 30e penning op de collaterale successie, de 40e en 80e penning op roerende en onroerende goederen en op schepen, de boeten op ongefundeerde processen, en de impost op het trouwen en begraven
73 1797 akten van taxatie, verricht door schout en schepenen, van de nalatenschap van Cornelis Oostdijk wegens de invordering van de collaterale successie

Correspondentie


89 1792 verbandsbrief wegens het afheinen van de Armengang
90 1803 brief van de commissarissen uit het Gedeputeerd Bestuur van Holland tot de zaken van politie en justitie aan de municipaliteit van Oost- en West-IJsselmonde, als regenten van de grote of Heilige Geestarmen, inzake het request met betrekking tot de verkoop van landerijen bestemd voor de aflossing van lopende schulden

Financiën


11 1700 rekening van ontvangsten en uitgaven van het schout- en secretarisambt, benevens het ambt van notaris van IJsselmonde
12 1793 opgave van het klapwakersgeld
13 1798 instructie voor de commissarissen die tot taak hebben de inkomsten en uitgaven van de dorpsrekeningen over de periode 1795-1797 op te nemen
14 1798-1799 quotisatie en omslag van de dorpskosten in het algemeen en die van de brandspuit
15 1800, 1810 rekening en verantwoording van de personele omslag
16 1810 kwitanties van uitbetaalde salarissen aan leden van het gemeentebestuur en het college van schepenen
17 1810-1811 requesten, met memorie van uitgaven, van het gemeentebestuur om een omslag en quotisatie ter bestrijding van de uitgaven
149 18e eeuw formulier van een aanslagbiljet in de kosten van de gewapende burgermacht te Oost- IJsselmonde, gedrukt

Gaarboek


77 1715 gaarboeken van de collecte van gelden voor de brandspuit

Geldleningen


122 1801 afschrift van een extract uit de resoluties van de municipaliteit van IJsselmonde betreffende de goedkeuring aan de armmeesters voor het lenen van geld van de ambachtsheer op onderpand van effecten

Hypotheken


106 1725 akte van schuldbekentenis ten laste van Leendert Geeritsz. Mastenbroek en ten gunste van Jannetje van Dongen te Rotterdam, met hypotheekstelling en overdracht aan de armen te IJsselmonde

Ingekomen en/of uitgaande stukken


5 1585-1811 ingekomen stukken
6 1745-1799 copieën van uitgaande stukken

Kwitanties


119 1704 kwitantie wegens een gedane taxatie ten behoeve van de armen
126 1713 kwitantie van Arij Pouwels Smits, gewezen ziekentrooster op 'slands schip Helvoetsluijs, wegens de ontvangst van een maandbrief, groot fl. 119.18.0, uit handen van de opzieners van de armenmiddelen

Legaten


102 1595-1810 stukken betreffende legaten en transporten van obligaties ten behoeve van de armen
113 1785 kwitantie van het legaat van 8000 gulden aan de Grote Armen uit de nalatenschap van Johanna Cornelia Bichon

Liberale gift


60 1747 publicaties en andere stukken
62 1747-1748 kohier van invordering
61 1747-1749 extracten uit de resoluties van de Staten van Holland betreffende de Liberale Gift of 50e penning voor de

Naamlijsten


146 1629 naamlijst van tewerkgestelden uit IJsselmonde en Ridderkerk aan de hinderdam bij Wezep aan de Vecht
145 1629 naamlijst, met specificatie van uitbetalingen, van tewerkgestelden uit IJsselmonde bij het leger te 's-Hertogenbosch
147 1637 naamlijst, met specificatie van uitbetalingen, van arbeiders uit IJsselmonde die gezonden zijn naar het leger, staande vóór Breda
148 1672-1785 naamlijsten van weerbare mannen uit het Oostambacht van 18 tot 60 jaar
78 1749-1787 naamlijsten, met taakomschrijving, van het brandweerpersoneel

Nalatenschappen


151 1616 uitspraak van arbiters in een geschil tussen Jan Maertensz., man van Dirckgen Leennertsdr., universele erven van haar broeder Jan Leennertsz., en de erven van hun overleden zuster Tryntge Leennertsdr., inzake de nalatenschap
114 1714 proces-verbaal van de verkoping van de nagelaten goederen van Pietertie Croost ten behoeve van de armen
115 1759 inventaris van de nagelaten boedel van Jannetje de Bruin, weduwe van Jacobus Blok, die tijdens haar leven door de armmeesters werd onderhouden
116 1790 memorie wegens de verkoping van de nagelaten goederen van Bastiaan van der Wilt ten behoeve van de armen

Notulen


84 1755 notulen van de vergadering van schout en schepenen betreffende de bedeling en andere zaken betreffende de armen
85 1756-1767 notulen van de vergaderingen van schout en gerechte met de predikant en kerkeraad als regenten van de gecombineerde armen
121 1799 extract uit de notulen van de vergadering van de municipaliteit van Oost- en West- IJsselmonde d.d. 31 maart 1799, betreffende het verzoek van de armbezorgers om continuatie van de vrijdom van de imposten wegens de benarde financiële situatie
4 1804-1810 notulen van de vergaderingen van het gemeentebestuur van Oost-IJsselmonde

Obligaties


102 1595-1810 stukken betreffende legaten en transporten van obligaties ten behoeve van de armen
104 1704-1789 opgaven van obligaties en rentebrieven van de armen
105 1705 opgave van obligaties en rentebrieven, toebehorende aan de armen van IJsselmonde, die door de weduwe van Ds. Petrus Massis aan schout, schepenen en kerkeraad ter hand zijn gesteld
112 1767 bewijs van ontvangst van een obligatie ten behoeve van de diaconie-armen, welke ingevolge het contract van separatie uit 1766 door de kerk is overgenomen

Onderstand


123 1669 getekende verklaring van Jan Cornelisz.'t Jongh, dat hij met de Heilige Geest Armmeesters is overeengekomen, dat hij het huisje van Cornelis Willemsz. Kuijper in eigendom krijgt onder voorwaarde, dat hij diens dochter Maeijcken Cornelisdr. een jaar lang zal onderhouden en haar leven lang in het genoemde huisje van vuur en licht zal voorzien
126 1713 kwitantie van Arij Pouwels Smits, gewezen ziekentrooster op 'slands schip Helvoetsluijs, wegens de ontvangst van een maandbrief, groot fl. 119.18.0, uit handen van de opzieners van de armenmiddelen
127 1715-1716 stukken betreffende de onderstand aan noodlijdenden van de brand op 23 augustus 1715 te IJsselmonde
131 1754-1765 opgaven van de besteding van arme personen en kinderen

Openbare veiligheid


76 1715 contract tussen Stephanus Vilaan, brandspuitmaker te Rotterdam, en de magistraat en kerkeraad van IJsselmonde wegens de levering van een brandspuit, met een nagekomen overeenkomst betreffende het onderhoud
77 1715 gaarboeken van de collecte van gelden voor de brandspuit
78 1749-1787 naamlijsten, met taakomschrijving, van het brandweerpersoneel
79 1752-1786 opgaven van het brandweermateriaal in de huizen
80 1767 verslagen van de vergaderingen van schout en schepenen met de brandweercommandanten, met bijlagen
81 1784-1808 rekening en verantwoording van de administratie van de brandspuiten
83 1787 verslag van de vergadering van de adjunctschout en schepenen betreffende de instelling van een dijkwacht
--* 1798-1799 Quotisatie en omslag van de dorpskosten in het algemeen en die van de brandspuit
82 18e en 19e eeuw instructies en reglementen voor de brandweer

Openbare verkoping


154 1705 condities en voorwaarden van de openbare veiling van woningen en landerijen te IJsselmonde ten overstaan van notaris Cornelis van der Sleyden te Delft

Overlijden


133 18e eeuw aantekeningen van de armmeesters betreffende zeevarenden uit IJsselmonde die in Oost-Indië zijn overleden

Patentrecht


74 1806-1811 register van afgegeven patenten
75 1808-1809 akten van patent

Personele quotisatie


57 1742, 1745-1748 kohieren
58 1743-1745 rekeningen
59 1753 staat van liquidatie tussen de ontvanger van de personele quotisatie en schout met gerechte van het Oostambacht inzake de heffingen van 1745-1748

Procuraties


109 1728 akte van procuratie voor notaris Andries Timmer te Gouda door de crediteuren van wijlen mr. Damianus van Abbesteegh, oud-burgemeester van Gouda, om de boedel te liquideren, afschrift uit 1731 met kwitantie wegens een gekochte losrentebrief door de diaconie-armen te IJsselmonde

Provicionele middelen


63 1748-1749 registers van taxatie wegens het remplacement van de afgeschafte pachten
64 1749-1755 memories van ontvangst, met bijlagen

Schuldbekentenissen


103 1621-1753 schuldbekentenissen en obligaties ten laste van derden en ten behoeve van de armen
152 1630 schuldbekentenis ten laste van Joris Jansz., linnenwever, en ten gunste van de linnenwever Joost Jacobsz. wegens geleend geld
153 1659 schuldbekentenis ten laste van Pieter Willemsz., molenaar, en ten gunste van de molenaar Vop Pietersz. wegens geleend geld, met borgstelling, met aantekening van betaalde interest
106 1725 akte van schuldbekentenis ten laste van Leendert Geeritsz. Mastenbroek en ten gunste van Jannetje van Dongen te Rotterdam, met hypotheekstelling en overdracht aan de armen te IJsselmonde
107 1726 akte van schuldbekentenis van Wouter Albertsz., timmerman op het schip
110 1728 akte van schuldbekentenis ten laste van Jan Cornelisz. Salij en ten gunste van Aert Klaesz. Baras en bij diens overlijden de diaconie-armen van IJsselmonde

Taxaties


119 1704 kwitantie wegens een gedane taxatie ten behoeve van de armen

Testamenten


108 1728 extract uit het testament van Willem Symonse Noortdijk en Lijntje Kalis, gepasseerd voor notaris Johannes van Lieshout te IJsselmonde op l november 1723, inzake een legaat aan de armen aldaar
111 1753 extract uit het testament van Jean de Mey wegens legaten aan de armen en de predikant van IJsselmonde in verband met de aanzegging aan het adres van ds. Lambertus Evenhuis, wegens diens beweerde aanspraken

Transporten


102 1595-1810 stukken betreffende legaten en transporten van obligaties ten behoeve van de armen

Vergaderingen


80 1767 verslagen van de vergaderingen van schout en schepenen met de brandweercommandanten, met bijlagen
83 1787 verslag van de vergadering van de adjunctschout en schepenen betreffende de instelling van een dijkwacht

Verkoping, naasting, verpachting of verhuring van roerend en/of onroerende goed


-- 1736 extract uit het register van verkochte onroerende goederen te Rotterdam
155 1760 stukken betreffende de aankoop door de schout Pieter Tijken van een zevental percelen wei- en zaailand onder IJsselmonde voor rekening van mr. W. Muijs

Zaken van Registratie


141 1745-1751 stukken betreffende het proces tegen ds. Lambertus Evenhuys
142 1746-1762 stukken betreffende de geschillen tussen schout en gerechte van Oost-IJsselmonde enerzijds en de predikant met de kerkeraad anderzijds over de administratie van de armenzaken en het achterstallige dorpstractement van ds. Evenhuys
143 1759-1794 liquidaties tussen schout en kerkmeesters wegens de ontvangsten en uitgaven door de schout ten behoeve van de kerk gedaan, met enige kwitanties

Gaarder


Huwelijk


2012* 1696-1735 register van ontvangst van de impost op het trouwen
2014* 1735-1795 register van ontvangst van de impost op het trouwen en begraven
2015* 1799-1805 register van ontvangst van de impost op het trouwen

Overlijden


2013* 1696-1735 register van ontvangst van de impost op het begraven
2014* 1735-1795 register van ontvangst van de impost op het trouwen en begraven
2016* 1795-1805 register van ontvangst van de impost op het begraven

Gemenelandsmiddelen


100e Penning


37 1577, 1579 kohier van de 100e penning
40 1673-1721 liquidaties en manualen van de 100e penning
50 1689-1733 rekeningen van de extra-ordinaris verponding of reëele 100e penning (1695, 1700, 1703-1705 ontbreken)
46 1730 gaarboek van de verponding en 100e penning op de huizen en getimmerten
51 1736-1759 rekeningen van de reëele 100e en 200e penning over de landerijen en huizen
53 1746-1753 rekeningen van de tweede 100e en 200e penning over de huizen, gebouwen, tienden en veren
52 1760-1792 rekeningen van de reëele 100e en 200e penning over de landerijen en huizen
48 1794 stukken betreffende het afnemen van de eed op het fournissement van de tweemaal de 100e penning

200e Penning


38 1673 manuaal uit het kohier van de 200e penning in de vorm van een kapitale lening
39 1673 manuaal van de eerste en tweede 200e penning gevensgeld
41 1678, 1680 manuaal van de eenmaal 200e penning gevensgeld
43 1682 kohier van de 200e penning, opgesteld en later bij wettige doleantie afgelopen, conform waarmede de 400e penning gevensgeld betaald moet worden
44 1687, 1688 manuaal van de reëele 200e penning
45 1688 kohier van de 200e penning
49 1688 rekening van de halve verponding van de reëele 200e penning
51 1736-1759 rekeningen van de reëele 100e en 200e penning over de landerijen en huizen
53 1746-1753 rekeningen van de tweede 100e en 200e penning over de huizen, gebouwen, tienden en veren
54 1754-1758 rekeningen van de 200e penning over de huizen, gebouwen, tienden en veren
52 1760-1792 rekeningen van de reëele 100e en 200e penning over de landerijen en huizen

400e Penning


42 1681 manuaal van de 400e penning gevensgeld
43 1682 kohier van de 200e penning, opgesteld en later bij wettige doleantie afgelopen, conform waarmede de 400e penning gevensgeld betaald moet worden

Aanbesteding


19 1593-1594 akten van aanbesteding door schout en heemraden van de garing der verpondingen
20 1666-1749 akten met condities en voorwaarden van de openbare aanbesteding van het collecteren en ingaren van de verpondingen
36 1695-1749 akten van aanbesteding, met condities en voorwaarden, van het collecteren en ingaren van de verpondingen

Correspondentie


27 1743-1754 copieën van brieven van schout en schepenen wegens de verpondingen

Extra-ordinaris verponding


37 1577, 1579 kohier van de 100e penning
38 1673 manuaal uit het kohier van de 200e penning in de vorm van een kapitale lening
39 1673 manuaal van de eerste en tweede 200e penning gevensgeld
40 1673-1721 liquidaties en manualen van de 100e penning
41 1678, 1680 manuaal van de eenmaal 200e penning gevensgeld
42 1681 manuaal van de 400e penning gevensgeld
43 1682 kohier van de 200e penning, opgesteld en later bij wettige doleantie afgelopen, conform waarmede de 400e penning gevensgeld betaald moet worden
44 1687, 1688 manuaal van de reëele 200e penning
45 1688 kohier van de 200e penning
49 1688 rekening van de halve verponding van de reëele 200e penning
50 1689-1733 rekeningen van de extra-ordinaris verponding of reëele 100e penning (1695, 1700, 1703-1705 ontbreken)
36 1695-1749 akten van aanbesteding, met condities en voorwaarden, van het collecteren en ingaren van de verpondingen
46 1730 gaarboek van de verponding en 100e penning op de huizen en getimmerten
51 1736-1759 rekeningen van de reëele 100e en 200e penning over de landerijen en huizen
53 1746-1753 rekeningen van de tweede 100e en 200e penning over de huizen, gebouwen, tienden en veren
54 1754-1758 rekeningen van de 200e penning over de huizen, gebouwen, tienden en veren
52 1760-1792 rekeningen van de reëele 100e en 200e penning over de landerijen en huizen
48 1794 stukken betreffende het afnemen van de eed op het fournissement van de tweemaal de 100e penning
47 1798 kohieren van de extra-ordinaris verponding

Gaarboek


46 1730 gaarboek van de verponding en 100e penning op de huizen en getimmerten
--* 1730 gaarboek van de verponding en 100e penning op de huizen en getimmerten, zie inv.nr. 46
23 1733 gaarboek van de verponding over de huizen en gebouwen in het Oostambacht, geformeerd uit de nieuwe kohieren wegens het redres-generaal der verpondingen, 18e eeuw

Octrooien


30 1777 octrooi van de Staten van Holland en Westfriesland voor schout en gerechte van Oost- IJsselmonde, waarin een subsidie van 2000 gulden wordt gegeven en een aantal maatregelen worden genomen om de nadelige sloten van de rekeningen van de verponding aan te zuiveren

Ordinaris verponding


18 1589-1599 sommaties voor schout en gerechte tot betaling van verpondingen en omslagen
33 1592-1688 rekeningen van verpondingen
19 1593-1594 akten van aanbesteding door schout en heemraden van de garing der verpondingen
21 1597 kohier van taxatie van de huizen en getimmerten
20 1666-1749 akten met condities en voorwaarden van de openbare aanbesteding van het collecteren en ingaren van de verpondingen
34 1708-1754 rekeningen van verpondingen
--* 1730 gaarboek van de verponding en 100e penning op de huizen en getimmerten, zie inv.nr. 46
22 1732 opgave van alle getaxeerde huizen en gebouwen
23 1733 gaarboek van de verponding over de huizen en gebouwen in het Oostambacht, geformeerd uit de nieuwe kohieren wegens het redres-generaal der verpondingen, 18e eeuw
24 1735 extract uit het generaal register van de ordinaris verpondingen over de steden en dorpen in Zuid-Holland betreffende alle goederen in Oost-IJsselmonde die in de verpondingen gequotiseerd zijn
25 1735 gaarboek van de ordinaris verponding
26 1740 opgaven van personen, die zijn verschenen voor schout en schepenen van Oost- IJsselmonde, om te doleren wegens de gedane taxatie van hun huizen, met bijlagen
27 1743-1754 copieën van brieven van schout en schepenen wegens de verpondingen
28 1746-1795 register van overschrijvingen van nieuw getimmerde panden
35 1755-1794 rekeningen van verpondingen
29 1769-1777 stukken betreffende de oorzaak en maatregelen tot het wegnemen daarvan van de tekorten op de verpondingen
30 1777 octrooi van de Staten van Holland en Westfriesland voor schout en gerechte van Oost- IJsselmonde, waarin een subsidie van 2000 gulden wordt gegeven en een aantal maatregelen worden genomen om de nadelige sloten van de rekeningen van de verponding aan te zuiveren
31 1777-1779 kohieren van de eigenaars van landerijen in het oude en nieuwe land van Oost- IJsselmonde, wegens de extra-ordinarisomslag ter bestrijding van de tekorten op de rekeningen tot het jaar 1776 van de ordinaris verponding en de 100e en 200e penning over de jaren
32 1793, 1798 kohieren van de ordinaris verponding

Taxaties


21 1597 kohier van taxatie van de huizen en getimmerten
22 1732 opgave van alle getaxeerde huizen en gebouwen
26 1740 opgaven van personen, die zijn verschenen voor schout en schepenen van Oost- IJsselmonde, om te doleren wegens de gedane taxatie van hun huizen, met bijlagen

Gequalificeerde


Overlijden


2011* 1806-1811 register van aangegeven lijken

Gerecht


Huwelijk


10 1795 formulier om de huwelijkse staat te bevestigen voor de plaatselijke regering van IJsselmonde
2009* 1799-1803 trouwregister
2010* 1804-1811 trouwregister

Municipaliteit


Notulen


3 1798-1803 notulen van de vergaderingen van de municipaliteit van Oost- en West-IJsselmonde

Particulier


Adresboeken


1924 algemeen adresboek van het eiland IJsselmonde, omvattende de plaatsen Zwijndrecht, Hendrik Ido Ambacht, Ridderkerk, Rijsoord, Oostendam, Bolnes, Slikkerveer, IJsselmonde, Barendrecht, Heerjansdam, Rhoon, Poortugaal, Hoogvliet en Pernis

Schepenbank


Notulen


1 1754-1755 notulen van de vergaderingen van schout en schepenen

Vergaderingen


2 1797-1798 stukken betreffende gehouden grondvergaderingen