162043 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 27-10-2023 om 15:24

Gilze en Rijen


Schepenbank


Dorpsbestuur


220 1594 akte van verzoening t.o.v. schepenen van Gilze en Rijen tussen de bloedverwanten van wijlen Claes Cornelis Claessen en Roelkoff Cornelis Rubbens, i.v.m. de manslag door laatsgenoemde op eerstgenoemde persoon
245 1600-1900 losse stukken, behorend tot het schepenbankarchief
230 1632, 1655, 1670 extracten uit het register van ‘Schepenschuldbrieven’
232 1661, 1662, 1750 losse processtukken
218 1662-1665 register van de 50e penning van verkopingen van erfgoedeen in Gilze en Rijen
229 1665, 1706 extracten uit het register van verpachtingen van veldvruchten
231 1673 akte van publieke verkoping door de erfgenamen van Jan Sijmons Pauwels van een huis en aanbehoren staande aan de Biestraat te Gilze, met proces verbaal van verkoop
221 1679 blad houdende conceptakten van transport van onroerende goederen voor de schepenbank van Gilze en Rijen
219 1680-1689 minuutakten van obligaties, “Schepenschuldbrieven”
244 1684-1686 bijlagen bij de voogdijrekening van Robrecht Meus Cornelissen als voogd over het weeskint van Cornelis Meus Cornelissen
237 1684-1690 bijlagen bij de voogdijrekening van de kinderen van Laureijs Lenaert Hermans
235 1684-1698 rekening van Mr. Jacob Lips, als curator van de insolvente boedel van zijn vader Robbrecht Cornelis Lips, overgelegd aan schout en schepenen van Gilze
234 1698 akte van procuratie door schepenen van Gilze ten name van Anthonie Haneveer, schepen en Commer Janssen armmeester, om te Oisterwijk zaken te regelen met betrekking tot de nalatenschap van Margriet Alberts, die de armen van Gilze is aanbestorven
210 1700-1704 registers van akten die uitgeleverd worden tot de betaling van de 40e penning
240 1702-1703 bijlagen bij de voogdijrekening van Goyaert Henricx van der Veecken, als voogd van de weekinderen van Willem Jan Anssems
228 1704 processtuk inzake een civiel proces tussen Anna de Roij, wed. van Huijbrecht van Asten, in leven secretaris de abdisse van Thorn aan het hof van Gilze, verweerder en de kinderen van Cornelia van Asten en van Catharina van Asten, aanleggers
241 1706-1708 bijlagen bij de weesrekening van Jan Govert Adriaansen als voogd over het weeskind van Geert Magielsen Brock
233 1708 stukken behorend tot voogdij rekening van Willem Anthonie Ermen, als voogd over zijn broers en zusters, kinderen van Adriaentje Adriaen Geert Anthonissen
211 1708-1711 registers van akten die uitgeleverd worden tot de betaling van de 40e penning
243 1711 bijlagen bij de voogdijrekening van Geerit de With, vleeshouwer te Breda, als voogd over de minderjarige kinderen van Hendrick Peeters van Velthoven
238 1711 bijlagen bij de voogdijrekening van Jan Govert Adriaenssen, als voogt van het weeskind van Geert Brock en Anneken Paulus Cornelissen
212 1711-1715 registers van akten die uitgeleverd worden tot de betaling van de 40e penning
213 1716-1721 registers van akten die uitgeleverd worden tot de betaling van de 40e penning
222 1717-1734, 1780-1796 kwitanties wegens afdracht van de 40e penning
214 1726-1728 registers van akten die uitgeleverd worden tot de betaling van de 40e penning
215 1728-1735 registers van akten die uitgeleverd worden tot de betaling van de 40e penning
216 1735-1749 registers van akten die uitgeleverd worden tot de betaling van de 40e penning
224 1738 akte van dagvaarding ten overstaan van schepenen van Gilze en Rijen door Mr. Abraham van Santvoort, schout, als curator van de geabandonneerde boedel van Jan van der Voort en Anna Louis Smits, aan alle onbekende crediteuren van de boedel
239 1752 rekening en verantwoording van Cornelis Adriaen Anssems, als voogd van de 2 kinderen van Jan Matteeus Janssen en Adriana Cornelis Heijbloms
236 1761, 1800 koopcontracten betreffende onroerend goed voor schout en schepenen
242 1766 staat en inventaris van de boedel en de goederen in gemeenschappelijk bezit van Willemijna Broers, weduwe van Jan Croonenburg en haar 4 minderjarige kinderen
217 1772-1797 register van akten die uitgeleverd worden tot betaling van de 40e penning
223 17e eeuw conceptakte van akkoord tussen de pastoor van Rijen en Wouter Adriaenssen, namens Jan Peters alias Banck dader enerzijds en Maijken Jan Woutersdochter en Nicolaes Michielssen, haar man en voogd, anderzijds inzake het aangaan van onderhandelingen om te komen tot een verzoening inzake de manslag gepleegd door Jan Peters, alias Banck aan Peter Laureijs Mathijsen
227 1804 beslissing gewezen door een commissie uit het departementaal gerechtshof inzake een geschil tussen Boudewijn Castelijns, tavernier te Breda en het gemeentebestuur van Gilze en Rijen
226 1804 vonnis gewezen door het departementaal gerechtshof in het geschil tussen het gemeentebestuur van Gilze en Rijen en Emmerentius de Weert, rentmeester der Domeinen te Breda
225 1808 stukken houdende ondervragingen van verschillende personen op verzoek van de schout, in verband met een vechtpartij

Extra Jucidiële zaken


13 1646-1660 wees- en boedelrekeningen, met bijlagen
14 1661-1670 wees- en boedelrekeningen, met bijlagen
15 1671-1675 wees- en boedelrekeningen, met bijlagen
16 1676-1680 wees- en boedelrekeningen, met bijlagen
17 1681-1683 wees- en boedelrekeningen, met bijlagen
18 1684-1685 wees- en boedelrekeningen, met bijlagen
19 1686-1690 wees- en boedelrekeningen, met bijlagen
20 1691-1696 wees- en boedelrekeningen, met bijlagen
21 1697-1700 wees- en boedelrekeningen, met bijlagen
22 1701-1704 wees- en boedelrekeningen, met bijlagen
23 1705-1710 wees- en boedelrekeningen, met bijlagen
24 1711-1720 wees- en boedelrekeningen, met bijlagen
25 1721-1724 wees- en boedelrekeningen, met bijlagen
26 1726-1730 wees- en boedelrekeningen, met bijlagen
27 1731-1740 wees- en boedelrekeningen, met bijlagen
28 1741-1743 wees- en boedelrekeningen, met bijlagen
29 1744-1761 wees- en boedelrekeningen, met bijlagen
12 1757-1810 protocol van beëdiging van voogden
30 1774-1810 wees- en boedelrekeningen, met bijlagen
31 18e eeuw bijlagen van wees- en boedelrekeningen en boedelpapieren
32 18e eeuw bijlagen van wees- en boedelrekeningen en boedelpapieren

Fiscale Zaken


161 1701-1712, 1714 minuutakten van beëdiging van specifieke lijsten, op het stuk collaterale successie
153 1701-1723 protocol van taxatie op 't stuk der collaterale successie
154 1723-1737 protocol van taxatie op 't stuk der collaterale successie
164 1724-1755 minuut-lijsten van de vestingen, hypotheken, schuldbrieven, transporten, taxaties etc. subject aan de rechten van den 20e 40e en 80e penning
155 1737-1754 protocol van taxatie op 't stuk der collaterale successie
162 1749-1772 register van akten, uitgeleverd ter betaling van de 40e penning
172a 1757 vontpeiling
165 1761-1770 protocol van halfjaarlijkse lijsten van vestingen, hypotheken, schepenschuldbrieven en transporten subject het recht van den 40e en 80e penning
169 1769 kwitanties van den 40e penning
166 1771-1790 protocol van halfjaarlijkse lijsten van vestingen, hypotheken, schepenschuldbrieven en transporten subject het recht van den 40e en 80e penning
157 1772-1781 protocol van taxatie op 't stuk der collaterale successie
156 1772-1781 protocol van taxatie op 't stuk der collaterale successie
158 1781-1789 protocol van taxatie op 't stuk der collaterale successie
159 1789-1805 protocol van taxatie op 't stuk der collaterale successie
167 1791-1801 protocol van halfjaarlijkse lijsten van vestingen, hypotheken, schepenschuldbrieven en transporten subject het recht van den 40e en 80e penning
163 1797-1805 register van akten, uitgeleverd ter betaling van de 40e penning
168 1802-1811 protocol van halfjaarlijkse lijsten van vestingen, hypotheken, schepenschuldbrieven en transporten subject het recht van den 40e en 80e penning
160 1806-1810 protocol van taxatie op 't stuk der collaterale successie
171 1807-1810 register van alle akten, welke notarieel of onder de hand gepasseerd zijn
172 1808-1810 catalogi van verkoping van haafgoed
170 1808-1810 register van alle eigendomsovergang profluerende uit successie

Gedeponeerde Archieven


188 1702-1777 grossen van allerhande akten
189 1711-1730 grossen van verkoopcedullen en -contracten
197 1711-1771 grossen van verhuurcedullen
198 1717-1776 grossen van vestbrieven
199 1718-1748 grossen van vestbrieven
200 1719-1750 grossen van erfdelingen
202 1724-1780 grossen van testamenten
190 1731-1740 grossen van verkoopcedullen en -contracten
203 1731-1775 grossen van contracten van afscheid
191 1741-1745 grossen van verkoopcedullen en -contracten
192 1746-1750 grossen van verkoopcedullen en -contracten
201 1750-1805 grossen van erfdelingen
193 1751-1755 grossen van verkoopcedullen en -contracten
194 1756-1760 grossen van verkoopcedullen en -contracten
195 1761-1770 grossen van verkoopcedullen en -contracten
196 1771-1778 grossen van verkoopcedullen en -contracten

Huishoudelijke Zaken


174 1633-1792 commissies van schepenen
181 1663 geannuleerd testament
175 1681-1792 commissies van gezworenen
176 1700-1750 minuten van schepenakten 18e eeuw (1e helft)
173 1727-1735 protocol van beëdiging van den magistraat
184 1750-1800 opgaven der opbrengst van tienden binnen Gilze-Rijen 18e eeuw (2e helft)
182 1765, 1800, 1802 ingeleverde volmachten
178 17e eeuw ijsten van voordrachten van schepenen en gezworenen, formulieren van beëdiging
180 17e en 18e eeuw gecasseerde schuldbekentenissen
185 1807 stukken betreffende overschrijving der goederen, welke bij decreet van 16 april 1807 aan de Kroon zijn overgegaan; dito die aan de keizer van Frankrijk zijn overgedragen
187 1811 archiefinventarissen, 1758, 18e eeuw (eind)
186 1811 stukken betreffende het opmaken der halfjaarlijkse lijsten van de 20e, 40e en 80e penning. 18e eeuw (2e kwart)
179 18e eeuw lijsten van salarissen en jura
177 18e eeuw staat en inventaris, minuut of concept

Huwelijk


2.26 1648-1799
2.28 1649-1790 bijlagen
2.29 1795-1810 bijlagen
2.27 1799-1810

Jucidiële zaken


3 1662, 1665, 1669 losse minuutvonnissen
8 1676-1678, 1687 losse minuutakten van bezetting en ontzetting
9 1685-1698 besetboeken
1 1685-1703 rol
2 1704-1810 rol
10 1721-1764, 1797-1810 besetboeken
11 1773-1793 besetboeken
5 17e eeuw - 19 eeuw losse processtukken en dossiers
4 17e eeuw - 19e eeuw losse processtukken en dossiers
6 17e eeuw - 19e eeuw losse processtukken en dossiers
7 17e eeuw - 19e eeuw losse processtukken en dossiers

Stukken van Rechterlijke aard


208 1600-1700 diverse voogdijstukken
204 1600-1800 diverse stukken 17e eeuw - 19e eeuw
207 1600-1900 diverse testamenten, kwitanties, boedelrekeningen, contracten e.d.
209 1600-1900 diverse voogdijstukken, vestbrieven, koopcontracten, kwitanties, verzoekschriften e.d.
205 16e eeuw dossier van een proces van Anthonis Mathijss en consorten contra Cornelis Wagemans, Henrick Ghijsbrecht, Claes Henrix en Jan Bacx. Eerst voor schepenen van Ginneken 3 en Bavel, daarna in appel voor de hoofdbank van Breda en in reformatie voor de Raad van Brabent
206 1806 archief van de gekwalificeerde tot invordering van de belasting op het recht van successie over Gilze- en Rijen

Vestbrieven


662 1566-1577 vestbrieven
663 1578-1595 vestbrieven
664 1596-1610 vestbrieven
665 1611-1620 vestbrieven
666 1621-1630 vestbrieven
667 1631-1640 vestbrieven
668 1651-1664 vestbrieven
669 1665-1675 vestbrieven
670 1676-1684 vestbrieven
671 1685-1695 vestbrieven
672 1696-1703 vestbrieven
673 1704-1710 vestbrieven
674 1711-1716 vestbrieven
675 1717 vestbrieven

Zaken van Registratie


105 1602-1670 uitgedane koop- en huurcontracten
127 1612-1706 uitgedane huur- en pachtcedullen
80 1620-1702 losse minuutakten van contract van afscheid en akkoord
79 1621-1696 losse minuutakten van testament
74 1641-1661 register inhoudende schepengeloften, opdrachten ende andere contracten
97 1649-1699 losse minuten van attestatie, certificaties, procuraties en andere akten
91 1653-1697 losse minuutakten van staat en inventaris
97A 1659 Peeter Jan Tielemans en Jeneken Huijbrecht Peeters van Spaendonck en haar man Laureijs Cornelis Spapen verklaren voor schepenen van Gilze, dat zij een stuk beemd hebben verkocht
54 1665-1675 repertoria op de vestboeken Gilze en Rijen, tevens op de vestboeken van Breda
70 1669-1772 repertoria op de vestboeken Gilze en Rijen, tevens op de vestboeken van Breda
106 1671-1703 uitgedane koop- en huurcontracten
55 1676-1684 repertoria op de vestboeken Gilze en Rijen, tevens op de vestboeken van Breda
56 1685-1695 repertoria op de vestboeken Gilze en Rijen, tevens op de vestboeken van Breda
75 1696-1699 losse minuten van obligaties
57 1696-1703 repertoria op de vestboeken Gilze en Rijen, tevens op de vestboeken van Breda
107 1697-1703 protocol van publieke en onderhandse verkoping van erfgoed
81 1697-1714 register van testament ende contract; protocol van huwelijksvoorwaarden, testamenten en contracten van afscheid
76 1697-1773, 1793-1802 protocol van obligaties, sedert 1793 bijna uitsluitend ten laste der gemeente
128 1703-1706 registers van erfhuiscedullen, verpacht- en verhuurdcedullen als anderszins; protocol van verkoping van haaf en meubulair
108 1703-1719 protocol van publieke en onderhandse verkoping van erfgoed
58 1704-1710 repertoria op de vestboeken Gilze en Rijen, tevens op de vestboeken van Breda
92 1705-1713 protocol van staten en inventarissen (en van contracten van afscheid)
98 1705-1717 register van attestaties, certificaties,procuraties en andere akten
93 1705-1750 losse minuutakten van staat en inventaris
140 1706-1717 protocol van verhuring van erfgoed en van verkoop- en verpachting van veldvruchten en schaarhout
129 1706-1718 registers van erfhuiscedullen, verpacht- en verhuurdcedullen als anderszins; protocol van verkoping van haaf en meubulair
59 1711-1716 repertoria op de vestboeken Gilze en Rijen, tevens op de vestboeken van Breda
82 1714-1724 register van testament ende contract; protocol van huwelijksvoorwaarden, testamenten en contracten van afscheid
33 1717-1721 register van vestigingen, scheiding, schepenen; protocol van transporten, obligaties en scheidingen en delingen
60 1717-1721 repertoria op de vestboeken Gilze en Rijen, tevens op de vestboeken van Breda
141 1717-1738 protocol van verhuring van erfgoed en van verkoop- en verpachting van veldvruchten en schaarhout
99 1717-1749 register van attestaties, certificaties,procuraties en andere akten
136 1717-1750 protocol van verhuringen
130 1718-1731 registers van erfhuiscedullen, verpacht- en verhuurdcedullen als anderszins; protocol van verkoping van haaf en meubulair
109 1720-1727 protocol van publieke en onderhandse verkoping van erfgoed
34 1721-1726 register van vestigingen, scheiding, schepenen; protocol van transporten, obligaties en scheidingen en delingen
61 1721-1726 repertoria op de vestboeken Gilze en Rijen, tevens op de vestboeken van Breda
83 1724-1739 register van testament ende contract; protocol van huwelijksvoorwaarden, testamenten en contracten van afscheid
126 1726, 1778 losse minuutakten van verkoping van erfgoed
35 1726-1730 register van vestigingen, scheiding, schepenen; protocol van transporten, obligaties en scheidingen en delingen
62 1726-1730 repertoria op de vestboeken Gilze en Rijen, tevens op de vestboeken van Breda
110 1727-1747 protocol van publieke en onderhandse verkoping van erfgoed
36 1730-1737 register van vestigingen, scheiding, schepenen; protocol van transporten, obligaties en scheidingen en delingen
63 1730-1737 repertoria op de vestboeken Gilze en Rijen, tevens op de vestboeken van Breda
131 1731-1742 registers van erfhuiscedullen, verpacht- en verhuurdcedullen als anderszins; protocol van verkoping van haaf en meubulair
111 1732-1740 protocol van publieke en onderhandse verkoping van erfgoed
37 1737-1742 register van vestigingen, scheiding, schepenen; protocol van transporten, obligaties en scheidingen en delingen
64 1737-1742 repertoria op de vestboeken Gilze en Rijen, tevens op de vestboeken van Breda
142 1738-1754 protocol van verhuring van erfgoed en van verkoop- en verpachting van veldvruchten en schaarhout
84 1739-1756 register van testament ende contract; protocol van huwelijksvoorwaarden, testamenten en contracten van afscheid
112 1740-1747 protocol van publieke en onderhandse verkoping van erfgoed
65 1742-1739 repertoria op de vestboeken Gilze en Rijen, tevens op de vestboeken van Breda
38 1742-1749 register van vestigingen, scheiding, schepenen; protocol van transporten, obligaties en scheidingen en delingen
132 1743-1761 registers van erfhuiscedullen, verpacht- en verhuurdcedullen als anderszins; protocol van verkoping van haaf en meubulair
150 1745-1745 register van attestaties van de gezonde toestand van uit te voeren vee
151 1745-1747 register van attestaties van de gezonde toestand van uit te voeren vee
113 1747-1740 protocol van publieke en onderhandse verkoping van erfgoed
39 1749-1752 register van vestigingen, scheiding, schepenen; protocol van transporten, obligaties en scheidingen en delingen
66 1749-1752 repertoria op de vestboeken Gilze en Rijen, tevens op de vestboeken van Breda
100 1749-1763 register van attestaties, certificaties,procuraties en andere akten
114 1751-1758 protocol van publieke en onderhandse verkoping van erfgoed
94 1751-1790 losse minuutakten van staat en inventaris
137 1751-1807 protocol van verhuringen
40 1752-1760 register van vestigingen, scheiding, schepenen; protocol van transporten, obligaties en scheidingen en delingen
67 1752-1760 repertoria op de vestboeken Gilze en Rijen, tevens op de vestboeken van Breda
143 1754-1771 protocol van verhuring van erfgoed en van verkoop- en verpachting van veldvruchten en schaarhout
85 1757-1768 register van testament ende contract; protocol van huwelijksvoorwaarden, testamenten en contracten van afscheid
115 1758-1765 protocol van publieke en onderhandse verkoping van erfgoed
41 1760-1765 register van vestigingen, scheiding, schepenen; protocol van transporten, obligaties en scheidingen en delingen
68 1760-1765 repertoria op de vestboeken Gilze en Rijen, tevens op de vestboeken van Breda
133 1761-1774 registers van erfhuiscedullen, verpacht- en verhuurdcedullen als anderszins; protocol van verkoping van haaf en meubulair
100a 1763-1779) register van attestaties, certificaties,procuraties en andere akten
42 1765-1769 register van vestigingen, scheiding, schepenen; protocol van transporten, obligaties en scheidingen en delingen
69 1765-1769 repertoria op de vestboeken Gilze en Rijen, tevens op de vestboeken van Breda
116 1765-1771 protocol van publieke en onderhandse verkoping van erfgoed
139 1769 losse minuutakten van verhuring
43 1769-1772 register van vestigingen, scheiding, schepenen; protocol van transporten, obligaties en scheidingen en delingen
86 1769-1779 register van testament ende contract; protocol van huwelijksvoorwaarden, testamenten en contracten van afscheid
117 1771-1773 protocol van publieke en onderhandse verkoping van erfgoed
144 1771-1784 protocol van verhuring van erfgoed en van verkoop- en verpachting van veldvruchten en schaarhout
44 1772-1776 register van vestigingen, scheiding, schepenen; protocol van transporten, obligaties en scheidingen en delingen
71 1772-1776 repertoria op de vestboeken Gilze en Rijen, tevens op de vestboeken van Breda
118 1773-1775 protocol van publieke en onderhandse verkoping van erfgoed
134 1774-1780 registers van erfhuiscedullen, verpacht- en verhuurdcedullen als anderszins; protocol van verkoping van haaf en meubulair
119 1775-1779 protocol van publieke en onderhandse verkoping van erfgoed
45 1776-1780 register van vestigingen, scheiding, schepenen; protocol van transporten, obligaties en scheidingen en delingen
72 1776-1780 repertoria op de vestboeken Gilze en Rijen, tevens op de vestboeken van Breda
87 1779-1794, 16 september 1795 - 10 juli 1796. register van testament ende contract; protocol van huwelijksvoorwaarden, testamenten en contracten van afscheid
101 1779-1800 register van attestaties, certificaties,procuraties en andere akten
46 1780-1785 register van vestigingen, scheiding, schepenen; protocol van transporten, obligaties en scheidingen en delingen
73 1780-1785 repertoria op de vestboeken Gilze en Rijen, tevens op de vestboeken van Breda
120 1780-1787 protocol van publieke en onderhandse verkoping van erfgoed
135 1780-1787 registers van erfhuiscedullen, verpacht- en verhuurdcedullen als anderszins; protocol van verkoping van haaf en meubulair
96 1782-1788 repertorium der staten en inventarissen; dito der besteding-, verkoop- en verpachtingcondities
145 1784-1786 protocol van verhuring van erfgoed en van verkoop- en verpachting van veldvruchten en schaarhout
47 1785-1790 register van vestigingen, scheiding, schepenen; protocol van transporten, obligaties en scheidingen en delingen
121 1787-1797 protocol van publieke en onderhandse verkoping van erfgoed
48 1790-1791 (met ene akte d.d. 9 mei 1792) register van vestigingen, scheiding, schepenen; protocol van transporten, obligaties en scheidingen en delingen
49 1791-1800 register van vestigingen, scheiding, schepenen; protocol van transporten, obligaties en scheidingen en delingen
95 1792-1810 en z.j. losse minuutkaten van staat en inventaris
88 1795-1798 register van testament ende contract; protocol van huwelijksvoorwaarden, testamenten en contracten van afscheid
146 1795-1800 losse minuutakten van verkoping en verpachting van haafgoed, houtgewas en veldvruchten
122 1797-1801 protocol van publieke en onderhandse verkoping van erfgoed
89 1798-1808 register van testament ende contract; protocol van huwelijksvoorwaarden, testamenten en contracten van afscheid
50 1800-1804 register van vestigingen, scheiding, schepenen; protocol van transporten, obligaties en scheidingen en delingen
102 1800-1806 register van attestaties, certificaties,procuraties en andere akten
77 1800-1808 protocol van schepengeloften
147 1801-1805 losse minuutakten van verkoping en verpachting van haafgoed, houtgewas en veldvruchten
123 1801-1805 protocol van publieke en onderhandse verkoping van erfgoed
51 1804-1807 register van vestigingen, scheiding, schepenen; protocol van transporten, obligaties en scheidingen en delingen
124 1805-1808 protocol van publieke en onderhandse verkoping van erfgoed
148 1806-1810 losse minuutakten van verkoping en verpachting van haafgoed, houtgewas en veldvruchten
103 1806-1810 sic. register van attestaties, certificaties,procuraties en andere akten
104 1807*1810 losse minuutakten
52 1807-1808 register van vestigingen, scheiding, schepenen; protocol van transporten, obligaties en scheidingen en delingen
53 1808-1810 losse minuutakten van transport en van scheiding-en-deling
138 1808-1810 losse minuutakten van verhuring
125 1808-1810 losse minuutakten van verkoping van erfgoed
78 1809-1810 losse minuutakten van hypotheek
90 1809-1810 losse minuutakten van testament en akkoord
152 1811 losse minuten van schepenakten, met repertoire
149 minuutakten van verpachting der tienden der abdij van Thorn (en der nonnen van Vredesberg te Lier)

Nederduits Gereformeerde Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


2.3 1645-1810

Trouwen


2.4 1705-1802, 1807-1808

Begraven / Overlijden


2.5 1682-1701 register van ontvangst van kerkerecht voor begraven te Gilze
2.6 1701-1704 register van ontvangst van kerkerecht voor begraven te Gilze
2.7 1705 register van ontvangst van kerkerecht voor begraven te Gilze
2.8 1706-1708 register van ontvangst van kerkerecht voor begraven te Gilze
2.9 1717-1735 register van ontvangst van kerkerecht voor begraven te Gilze
2.10 1736-1742 register van ontvangst van kerkerecht voor begraven te Gilze
2.15 1739-1735 register van begraven te Gilze
2.11 1743-1746 register van ontvangst van kerkerecht voor begraven te Gilze
2.22 1743-1753 register van kerkerecht voor gebruik van doodkleed te Rijen
2.12 1747-1749 register van ontvangst van kerkerecht voor begraven te Gilze
2.19 1762-1771 register van ontvangst van kerkerecht voor gebruik van doodkleed te Gilze
2.20 177211788 register van ontvangst van kerkerecht voor gebruik van doodkleed te Gilze
2.21 1780-1788 register van ontvangst van kerkerecht voor gebruik van doodkleed te Gilze
2.13 1783-1784 register van ontvangst van kerkerecht voor begraven
2.23 1783-1794 register van begraven te Rijen
2.14 1785-1788 register van ontvangst van kerkerecht voor begraven te Gilze
2.16 1789-1800 register van begraven te Gilze
2.24 1796-1799, 1803-1806 register van begraven te Rijen
2.17 1801-1806 register van begraven te Gilze
2.25 1806 register van begraven te Rijen
2.18 1806-1810 register van begraven te Gilze

Rooms-Katholieke Kerk

(religie)

Dopen / Geboorte


3.30 1619-1642, 1648-1649 dopen; 1619-1642 trouwen; 1619-1641 begraven
3.33 1642-1650, 1662-1681
3.31 1672-1673 dopen; 1641-1649, 1663-1672 trouwen (de akten staan door elkaar)
1.1 1677-1678, 1683-1781
3.32 1680-1731 dopen; 1690-1730 trouwen
3.34 1731-1779
3.35 1780-1810
1.2 1782-1810

Trouwen


3.30 1619-1642, 1648-1649 dopen; 1619-1642 trouwen; 1619-1641 begraven
3.31 1672-1673 dopen; 1641-1649, 1663-1672 trouwen (de akten staan door elkaar)
3.32 1680-1731 dopen; 1690-1730 trouwen

Begraven / Overlijden


3.30 1619-1642, 1648-1649 dopen; 1619-1642 trouwen; 1619-1641 begraven